فایل word زمان بندي اولويت دار تقاطع براي اتوبوس هاي تندرو به کمک پردازش تصوير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word زمان بندي اولويت دار تقاطع براي اتوبوس هاي تندرو به کمک پردازش تصوير :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

تأخیری که چراغ های راهنمایی و تداخل ترافیکی مسیر به اتوبوس های تندرو وارد می کنند، هزینه های اجرایی اتوبوس و کیفیت سرویس دهی حمل ونقل همگانی را کاهش می دهد. یکی از روش هایی که می توان تأخیر وارد براتوبوس های تندرو را کمینه کرد، به کار بردن روش زمان بندی اولویت دار برای تقاطع های چراغ دار است. در این روش تأخیر واردشده بر اتوبوس در تقاطع های چراغ دار، با سبز کردن موقت آن جهت در زمان رسیدن اتوبوس،کاهش یافته یا از بین می رود. این کار باعث می شود اتوبوس ها بر روی زمان بندی خود باقی بمانند و تأخیر کمتری را متحمل شوند که موجب می گردد قابلیت اطمینان بیش تری بر روی زمان سفر به دست آید. برای به کارگیری روش اولویت بندی زمان بندی تقاطع، ابتدا به کمک روش های پردازش تصویر، حضور اتوبوس تندرورا در تقاطع شناسایی می کنیم. از طرف دیگر، با استفاده از برنامه ی نوشته شده به زبانMATLABحجم موجود در جهت های مختلف زمان بندی چراغ را به کمک آئین نامهHCM برای یک تقاطع دلخواه زمان بندی می کنیم. سپس با توجه به طولی که اتوبوس باید برای عبور از تقاطع طی کند، زمان سبز موردنیاز برای عبور آن محاسبه گردیده و پس ازآن زمان بندی را به حالت اولیه بازگرداندیم. برای سنجش عملکرد این روش یک تقاطع انتخاب کرده و مدل را با داده های آن حل کردیم

لینک کمکی