فایل word ساخت و پرداخت مدل انتخاب گونه سفر براي هدف کاري مطالعه موردي : شهر اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ساخت و پرداخت مدل انتخاب گونه سفر براي هدف کاري مطالعه موردي : شهر اصفهان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

در برنامه ریزی حمل ونقل شهری، شناخت عوامل تاثیرگذار بر انتخاب گونه سفر مسافران و میزان تاثیر آن عوامل از اهمیت فراوانی برخوردار است. این شناخت باعث تحلیل دقیق جریان در شبکه حملونقل شهری توسط برنامه-ریزان حملونقل و ارایه سیاستهای ترافیکی صحیح در کوتاه مدت و برنامهریزی تسهیلات حملونقلی مورد نیاز شهر در بلندمدت میشود. با این توصیف انتخاب گونه سفر بخش مهمی از روند تحلیل ترافیک است که تعیین-کننده سهم وسایل نقلیه مختلف در شرایط مختلف بهرهبرداری از شبکهی حملونقل شهری است. افزایش چشمگیر قیمت سوخت در سالهای اخیر عاملی است که ممکن است بر رفتار استفاده کنندگان از شبکه حمل و نقل شهریاثر گذاشته و انتخاب گونه سفر توسط آنها را تحت تاثیر قرار داده باشد. هدف از این پژوهش، ساخت مدل های انتخاب گونه سفر برای هدف کاری شهر اصفهان است که در آنها علاوه بر استفاده از دو عامل زمان سفر با وسیله نقلیه و مالکیت وسیله نقلیه به عنوان عوامل تاثیرگذار، از عامل هزینه سفر با وسیله نقلیه هم استفادهشده است. برای ساخت مدلهای انتخاب سفر از تابع لوجیت چندگانه استفاده شده و مدلهای یاد شده به کمک ، اطلاعات حملونقلی مستخرج از یک نمونهی جمعآوری شده از خانوارهای ساکن شهر اصفهان در سال 1391 پرداخت گردیده است. نتایج اعتباریابی مدلها نشان از مقبول بودن آنها از نظر آماری و کارا بودن آنها در بازسازی اطلاعات انتخاب گونه سفر سال 1391 را دارد.

لینک کمکی