فایل word سامانه اطلاعات ترافيکي تعيين نقاط حادثه خيز جادهها بر اساس سنجش از جمعيت تلفنهاي هوشمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word سامانه اطلاعات ترافيکي تعيين نقاط حادثه خيز جادهها بر اساس سنجش از جمعيت تلفنهاي هوشمند :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

با توجه به ضریب نفوذ بالای تلفنهای هوشمند، در این مقاله یک راه حل کاربردی مبتنی بر حسگرهای تلفنهای هوشمند با هدف کنترل وضیعت ایمنی جادهها پیشنهاد شده است. این راه حل شامل پیادهسازی یک سامانهاطلاعات ترافیکی متمرکز میباشد که رفتار پویای خودروها را حین حرکت در جادهها پایش میکند و اطلاعات مربوط به سفرها را با هدف پردازشهای بعدی جمعآوری میکند. اطلاعات خام جمعآوری شده، ابتدا با استفاده ازیک فرآیند یادگیری ماشین طبقهبندی میشوند. سپس خروجی سامانه که به نوعی شرح حال مسیر عبوری می - باشد، در قالب نقاط جغرافیایی حادثهخیز بر روی نقشههای برخط در اختیار سازمانهای مربوط قرار میگیرد

لینک کمکی