فایل word سنجش روشWSB براي عبور از خيابان توسط دانش آموزان ابتدايي در حمل و نقل (مطالعه موردي : منطقه 15 تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word سنجش روشWSB براي عبور از خيابان توسط دانش آموزان ابتدايي در حمل و نقل (مطالعه موردي : منطقه 15 تهران) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

بررسی و تاثیر رفتار کودکان در زمان عبور از خیابان به هنگام خروج از مدرسه با کمک گرفتن از روش WSB هدف این مقاله است . در این نمونه گیری، چهار نوع رفتار خطرناک دانش آموزان ابتدایی منطقه 15 تهران موردنظر قرار میگیرد : -1 ایستادن دانش آموزان ابتدایی در کنار خیابان به صورت توقف کامل. -2 قبل از عبور از خیابان نگاه نمودن به اطراف. -3 در زمانی که فاصله آنان و وسایل نقلیه کم است، عدم عبور از خیابان. -4 گذر به آرامی از عرض خیابان. محدوده سنی مورد مطالعه کودکان ازهفت تایازده سال در نظر گرفته شده است، در این سن میتوان با آموزش مناسب ترافیکی، دانش آموزان ابتدایی را در عبور و مرور ایمن از خیابانها هدایت نمود . با استفاده از روشWSB اتوبوس پیاده مدرسه) وهمچنین نمونه گیری آماری رفتار عملکردی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت نتایج با نرم افزار SPSS تحلیل گردید

لینک کمکی