فایل word شناخت و رتبهبندي نقاط حادثهساز جادهاي (مورد مطالعه: راههاي برون شهري استان خراسان رضوي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناخت و رتبهبندي نقاط حادثهساز جادهاي (مورد مطالعه: راههاي برون شهري استان خراسان رضوي) :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

امروزه مساله ایمنی ترافیک یکی از اصول اولیه مهندسی ترافیک و برنامهریزی حمل و نقل است چرا که یکی ازبالاترین صدمات و علل مرگ و میر علیالخصوص در کشورهای در حال توسعه حوادث ترافیکی است. اولین گام دربهبود سطح ایمنی ترافیک راه شناسایی نقاط حادثهخیز است. تصادف یک رویداد چند علتی است لذا در نظر گرفتن عوامل موثر بر تصادف در شناسایی نقاط حادثهخیز دقت نتایج را افزایش میدهد. این تحقیق روی یک نمونه144/4 کیلومتری از راههای استان خراسان رضوی شامل بخشهای دو خطه دو طرفه محورهای مشهد- کلات و مشهد - فریمان انجام خواهد شد. این پژوهش قصد دارد قطعات راه را از نظر حادثه خیز بودن از طریق روش تحلیلپوششی دادهها که مدلی است برای سنجش کارآیی نسبی واحدهای تصمیم گیری را بر اساس میزان خروجیهای تولید شده و ورودیهای مصرف شده؛ انجام دهد. برای این منظور از برخی پارامترهای مکانی تصادفات استفاده شده است. نتایج نشان میدهد شاخص ناکارآیی برای جاده فریمان- مشهد مقدار 1/1 و برای مسیرمشهد - کلات 0/47 به دست آمد که نشان دهنده بحرانیتر بودن مسیر فریمان نسبت به کلات است. بنابراین اختصاص بودجه بیشتر به جاده فریمان - مشهد جهت بهبود وضع موجود لازمست در دستور کار قرار گیرد

لینک کمکی