فایل word شناسايى و اولويت بندى مولفه هاي موثر بر طراحي پارک هاي آموزش ترافيک با استفاده از تکنيک دلفي Delphi و آزمون فريدمن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايى و اولويت بندى مولفه هاي موثر بر طراحي پارک هاي آموزش ترافيک با استفاده از تکنيک دلفي Delphi و آزمون فريدمن :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

اهمیت موضوع ترافیک در هر جامعه ای یک واقعیت اجتماعی است. کارکرد آموزش در حل این معضل از طریق اشاعه باورهای صحیح فرهنگی در این زمینه بسیار موثر است. تجربه نشان می دهد که آموزش ترافیک چنانچه ازخردسالی و دوران کودکی آغاز شود، تاثیرات عمیق تری در دراز مدت بر جامعه می گذارد. یکی از روش های آموزش ایمنی و فرهنگ ترافیک به کودکان و نوجوانان، پارک های آموزش ترافیک هستند. لذا، در این پژوهش ابتداجهت بررسی معیارهای طراحی پارک های آموزش ترافیک، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای مفهوم سازی شد. سپس شاخص ها و مؤلفه های طراحی پارک های آموزش ترافیک در چارچوب تحقیق استخراج و در قالبپرسشنامه (طیف لیکرت) برای استفاده کنندگان مطرح گردید. جامعه آماری تحقیق از دو گروه متخصصین انتظامیو غیر انتظامی انتخاب گردید که شامل اساتید دانشگاهی، مسئولین شهری و متخصصینی با تجربه بالای 10 سال انتخاب گردیدند. درنهایت داده های پرسشنامه در قالب نرم افزارspssو آزمون فریدمن مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان از آن دارد هرچند شاخص های طراحی پارک های آموزش ترافیک بسیار متنوع هستتند، اما توجه به ضرورت های آموزشی پارک در اولویت اول در طراحی هستند

لینک کمکی