فایل word شناسايي عوامل تأثيرگذار در رفتارهاي ناهنجارو غيرايمن رانندگان ناوگان باري کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايي عوامل تأثيرگذار در رفتارهاي ناهنجارو غيرايمن رانندگان ناوگان باري کشور :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

در این مطالعه به منظور ش ناسایی علل بروز رفتارهای ناهنجار و غیرایمن رانندگان ناوگان باری کشور وآسیب شناسی رفتارهای آنها، 6000 راننده ناوگان باری شهری و بین شهری از 10 استان مهم در حوزه جابجایی کالامورد پرسشگری قرار گرفته است. بدین منظور 3 فرم پرسشگری شامل فرم سلامت (روان و جسم )، فرم اطلاعات عمومی (شامل اطلاعات اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی) و فرم ارزیابی مهارتی و آشنایی با قوانین طراحی گردیده است. در ارزیابی سلامت روانی و جسمی از فرمهایSF- و 36 GHQ-12 استاندارد شده، در ارزیابی های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از فرم های پرسشگری دموگرافیک و در حوزه ارزیابی مهارتی و میزان آشنایی باقوانین از پرسشنامه منچستر بومی شده استفاده گردیده است . پس از تجمیع پرسشنامه ها و تجزیه و تحلیلاطلاعات، علل بروز رفتارهای غیرایمن رانندگان ناوگان باری شناسایی و آسیب شناسی رفتارهای آنها مدنظر قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که مهمترین علل بروز رفتارهای ناهنجار و غیرایمن را باید در مسا یل خانوادگ یرانندگان، مسایل مرتبط با سلامت جسمی و روحی، وضعیت مهارتی و آشنایی با مسا یل فن ی، شرا یط اقتصاد ی رانندگان، مشکلات شغلی، نبود نظارت و کنترل منسجم بر رفتارها ی ترافیک ی، کم سواد ی رانندگان و مسا یل آموزشی جستجو نمود

لینک کمکی