فایل word شناسايي عوامل مؤثر بر ايمني ترافيک در محل تونلها با استفاده از الگوهاي رگرسيوني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايي عوامل مؤثر بر ايمني ترافيک در محل تونلها با استفاده از الگوهاي رگرسيوني :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

شناسایی مناطق حادثه خیز یکی از مهمترین شاخههای مطالعات تصادفات میباشد . تونل ها، یکی از مهم ترین مکانهای حادثهآفرین میباشد؛ زیرا در حالت کلی تونلها از نظر مشخصات فیزیکی و عملکردی از سایر بخشهایمسیر متفاوت است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی الگوهای تصادفات وسایل نقلیه و عوامل مؤثر بر حوادث ترافیکی در محل تونلها میباشد. در این پژوهش از الگوهای رگرسیون خطی، پواسون، دو جملهای منفی و مدل های پر صفرZINB و ZIP جهت مدلسازی تصادفات در محل تونلها استفاده گردید. با استفاده از نتایج الگوهامهمترین عوامل مؤثر بر ایمنی ترافیک تونل در مورد تصادفات خسارتی، جرحی و فوتی مورد شناسایی قرار گرفت . سپس مقایسهای بین مدلها انجام گرفت و الگوی بهینه در مورد هر گروه از تصادفات ان تخاب گردید . در همین راستا در مورد تصادفات خسارتی استفاده از الگوی خطی و هرچه پراکندگی بیشتر شود مدل دو جمله ای منفی پیشنهاد میگردد. همچنین در مورد دادههای با فراوانی صفر زیاد همچون تصادفات فوتی استفاده از مدل هایپرصفر نتایج مناسبتری ارائه میدهد. همچنین با توجه به خروجی الگوها نتیجه گرفته شد که مهم ترین عوامل مؤثر بر تصادفات عبارتند ازAADT در هر خط عبور، طول تونل، درصد وسایل نقلیه ی سنگین و تعداد خطوط عبور

لینک کمکی