فایل word ارائه چارچوبي براي ارزيابي همراستايي فرهنگ و ساختار با استراتژي در دانشگاهها(مورد مطالعه: دانشکده مديريت دانشگاه تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه چارچوبي براي ارزيابي همراستايي فرهنگ و ساختار با استراتژي در دانشگاهها(مورد مطالعه: دانشکده مديريت دانشگاه تهران) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ساليانه مديريت استراتژيک

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

آنچه مدیران در تدوین استراتژی برای سازمانهای خود در آن اشتراک دارند، تلاش برای شکل دهی به مجموعه ای هماهنگ است که بتواند اهداف گوناگون را محقق کند . فرض اساسی و ثابت در کلیه تعاریف هماهنگى نیز این است که سازمان ها زمانی که به انطباق دست می یابند،اثربخش تر و کاراتر عمل خواهند کرد.در این راستا دانشکده مدیریت دانشگاه تهران نیز به دنبال برقراری هماهنگی بین فرهنگ و ساختار سازمانی با استراتژی در حال تدوین خود می باشد.لذا برای تدوین استراتژی مناسب لازم است وضعیت مولفه های ساختار، فرهنگ و استراتژی به عنوان سه عنصر اساسی سازمان در دانشکده شناسایی شده و جهت رسیدن به بالاترین کارایی در عملکرد همراستایی این عناصر در یک مدل یکپارچه و منسجم مورد سنجش قرار گیرد.بدین منظور از نظریه نقاط مرجع استراتژیک به عنوان عامل تمایز بین عناصر مختلف استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده مدیریت تشکیل می دهند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد رابینز(ساختار) دنیسون(فرهنگ)و مایلز واسنو (استراتژی) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین فرهنگ و استراتژی هماهنگی و همراستایی وجود دارد ولی ساختار با استراتژی و فرهنگ دانکده هم راستا نیست.

لینک کمکی