فایل word ارائه مدل جهت برنامه ريزي استراتژيک IT و ارزيابي رقابتي با رويکرد گسترش کارکرد کيفي(QFD )(مطالعه موردي: شرکت توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه مدل جهت برنامه ريزي استراتژيک IT و ارزيابي رقابتي با رويکرد گسترش کارکرد کيفي(QFD )(مطالعه موردي: شرکت توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي) :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

امروزه تنها سازمانهایی در عرصه رقابت از موقعیت نسبی برخوردارند که محور اصلی فعالیت خود را تأمین خواسته ها و پاسخگویی به انتظارات مشتریان قرار داده اند. از این رو شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات نیز به یک مدل و چارچوب برای برنامه ریزی سیستمهای اطلاعاتی استراتژیک در جهت انتخاب و بهره مندی از سیستم های استراتژیک مطلوب و بهره گیری مناسب از فناوری های IT جدید برای سازمان شان نیاز دارند. هدف تحقیق حاضر، ارائه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک IT و ارزیابی رقابتی می باشد. در این مدل نیازمندی های IT ,استراتژی های IT و برنامه های استراتژیک IT به کمک آزمون فریدمن شناسایی و با استفاده از مقایسات زوجی و متدولوژی های ریاضی مانند بردار ویژه اولویت بندی می شوند. با دریافت نظرات مدیران از طریق پرسشنامه، به طراحی استراتژی های IT مناسب برای ارتقای نیازمندی های IT سازمان با استفاده از نظرات تیم QFD پرداخته می شود. روش تحقیق، تکنیک QFD و ابزار تحلیل، ماتریس خانه کیفیت می باشد. در نهایت نیز فاصله رقابتی بین این شرکت با شرکت رقیب فعال در حوزه IT ارزیابی به کمک تکنیک QFD می گردد. بدین معنی که با استفاده از نظرات مدیران این شرکت، پیشنهاداتی برای بهبود فرآیندهای کاری در حوزه IT سازمان ارائه می گردد. یافته های تحقیق نشان می دهند که نیازمندی IT ایجاد درآمد سودآوری با ضریب 0/299 بالاترین اولویت را در بین نیازمندی های IT به خود اختصاص داده است و استراتژی IT با عنوان توسعه بازار و ضریب 0/326 و برنامه استراتژیک IT توسعه نرم افزار GIS با ضریب 0/166 بالاترین اولویت را به ترتیب در بین استراتژی های IT برنامه های استراتژیک IT در شرکت خوارزمی دارد.

لینک کمکی