فایل word بررسي عوامل موثر آماده سازي سازمان جهت اجراي موفق استراتژي هاي کارآفريني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عوامل موثر آماده سازي سازمان جهت اجراي موفق استراتژي هاي کارآفريني :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ساليانه مديريت استراتژيک

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

با ارزیابی آمادگی سازمان نه تنها از سطح فعلی قابلیت های سازمان برای طراحی و اجرای استراتژی آگاه می شویم بلکه علاوه بر آن حوزه هایی را که نقاط ضعف سازمان در این رابطه به شمار می آیند نیز مطلع خواهیم شد. برای اجرای موفق استراتژی های کارآفرینی آگاهی از این قابلیت ها موجب آگاهی از فرصتهای کارآفرینانه جهت دستیابی به رشد و مزیت می شود. به این منظور در این پژوهش پس از مطالعه منابع و مدل های بین المللی، عوامل کلیدی موثر بر آماده سازی سازمان برای اجرای موفق استراتژی های کارآفرینی در سازمان از طریق مدل ساختاری تفسیری در چهار سطح ارائه شده است. یافته های این پژوهش شامل سه بخش است. یافته های بدست آمده از می شویم بلکه علاوه بر آن حوزه هایی را که نقاط ضعف سازمان در این رابطه به شمار می آیند نیز مطلع خواهیم شد. برای اجرای موفق استراتژیهای کارآفرینی آگاهی از این قابلیت ها موجب آگاهی از فرصت های کارآفرینانه جهت دستیابی به رشد و مزیت می شود. به این منظور در این پژوهش پس از مطالعه منابع و مدل های بین المللی، عوامل کلیدی موثر بر آماده سازی سازمان برای اجرای موفق استراتژی های کارآفرینی در سازمان از طریق مدل ساختاری تفسیری در چهار سطح ارائه شده است. یافته های این پژوهش شامل سه بخش است. یافته های بدست آمده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) یافته های بدست آمده از روش DEMATEL و یافته های بدست آمده از مدل ترکیبی ISM-DEMATEL .از طریق روش ISM عوامل موثر بر آماده سازی سازمان برای اجرای موفق استراتژی های کارآفرینی در سازمان بصورت سطح مند اولویت بندی گردید و روابط میان عوامل نیز مشخص گردید.با استفاده از روش DEMATEL نیز میزان اولویت و اهمیت عوامل و همچنین، شدت روابط میان عوامل محاسبه شد. در نهایت در مدل تلفیقی ISM-DEMATEL عوامل بصورت سطح مند اولویت بندی شده و میزان اهمیت آنها نیز بصورت کمی مشخص شده است. بر اساس یافته های پژوهش عامل ارزیابی محیطی دارای بالاترین اولویت و بیشترین اثرگذاری و عامل توضیح شفاف و روشن مسئولیت ها و وظایف دارای کمترین اولویت و بیشترین تاثیرپذیری هستند.

لینک کمکی