فایل word بررسي نقش مديريت دانش در چابکي استراتژيک سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نقش مديريت دانش در چابکي استراتژيک سازمان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ساليانه مديريت استراتژيک

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

نیاز مبرم به توسعه، بهبود انعطاف پذیری و پاسخگویی موجب الزام ا صلاحات عمده ای در چشم انداز استراتژیک سازمان، اولویت های کسب و کاری، و بازبینی مدل های سنتی و حتی مدل های نسبتاً معاصر به منظور دستیابی به مزیت رقابتی در محیط پرتلاطم کنونی شده است. به عبارتی می توان گفت رویکردها و راه حل های گذشته دیگر قابلیت و توانایی خود را برای رویارویی با چالشهای سازمانی و محیط بیرونی از دست داده و یا لازم به اعمال تغییراتی در آنها می باشد. یکی از راه های پاسخگویی به این عوامل تغییر و تحول سازمانی و د ستیابی به مزیت رقابتی، پارادایمی جدید به نام چابکی استراتژیک در سازمان است. با وجود اهمیت بالای چابکی ا ستراتژیک در سازمان، تحقیقات اندکی در ارتباط با شکل گیری چابکی ستراتژیک در سازمان از طریق مدیریت دانش صورت پذیرفته ا ست، لذا به برر سی تاثیر مدیریت دانش بر چابکی ا ستراتژیک پرداختیم. در این تحقیق بو سیله توزیع 110 پرسشنامه در میان مدیران شرکت های هلدینگ و شرکت های تابعه و از طریق بکارگیری معادلات ساختاری به رابطه مثبت و معنادار مدیریت دانش در چابکی استراتژیک و میزان تاثیر 4 مولفه مدیریت دانش یعنی کسب، ذخیره و نگه داری، توزیع و بکارگیری دانش بر دو بعد اساسی چابکی استراتژیک( احساس و پاسخگویی) پرداختیم، لذا با ارائه پیشنهاداتی جهت تقویت و بهبود ساز و کارهای مدیریت دانش خصوصا در مولفه هایی که دارای تاثیرگذاری بیشتری هستند میتوان از مزایای چابکی استراتژیک بهره مند شد.

لینک کمکی