فایل word بررسي وضعيت سرمايه فکري با استفاده از مدل کارت امتيازي متوازن(BSC)مطالعه موردي (يک موسسه اموزش عالي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي وضعيت سرمايه فکري با استفاده از مدل کارت امتيازي متوازن(BSC)مطالعه موردي (يک موسسه اموزش عالي) :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

در دهه های گذشته اکثر تحلیل های مدیریت دانش و سرمایه فکری در بخش خصوصی صورت گرفته است. اما هم اکنون انگیزه و علاقه وافری به پژوهش بر روی سازمانها از جمله دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ایجاد شده است . با تمرکز بر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ، مدیریت سرمایه فکری و مدیریت دانش اهمیت بسیاری یافته است و بنابراین مسئولان باید نقش آنها در نوآوری ملی را تقویت نمایند. زیرا مهمترین ورودی ها و خروجی های دانشگاه ها، نامحسوس بوده و تنها بخش کوچکی از آنها شناخته شده اند و این مراکز مجبور شده اند که شفافیت اطلاعاتی بیشتری را برای ذی نفعان خویش ارائه نمایند .بر همین اساس در این پژوهش با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن وضعیت سرمایه فکری یک موسسه اموزش عالی مورد بررسی قرار گرفت که ابتدا با پرسشنامه باز نظرات اساتید ، کارکنان و دانشجویان جمع آوری و سپس با توجه به این نظرات پرسشنامه بسته حاوی 73 سئوال طرح و توزیع گردید روایی این پرسشنامه توسط اساتید وخبرگان محترم مدیریت، مورد تایید قرار گرفت پایایی آن نیز با استفاده از نرم افزار spss ver12 محاسبه، که آلفای کرونباخ آن برابر 94 درصد است که نشان از پایایی پرسشنامه دارد . بعد از جمع آوری پرسشنامه ها ، تجزیه تحلیل داده های آن انجام گردید .نتیجه تحلیل حاکی از آن است که وضعیت سرمایه فکری در موسسه اموزش عالی مورد نظر در بعد انسانی مطلوب ولی در بعد ساختاری و رابطه ای مطلوب نمی باشد.

لینک کمکی