فایل word تدوين برنامه راهبردي جهت توسعه و پيشرفت کتابخانه مرکزي دانشگاه تربيت مدرس تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تدوين برنامه راهبردي جهت توسعه و پيشرفت کتابخانه مرکزي دانشگاه تربيت مدرس تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ساليانه مديريت استراتژيک

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

کتابخانه های دانشگاهی همانند هر سازمان پویای دیگری برای هدایت در مسیر رسیدن به اهدافشان و همگام شدن با تغییرات محیطی نیازمند مدیریت راهبردی هستند. برنامه ریزی راهبردی در کنار تفکر راهبردی، یکی از اجزاء مدیریت راهبردی محسوب میشود. با توجه به اهمیت کتابخانه های دانشگاهی و لزوم وجود برنامه راهبردی برای آنها، تدوین برنامه راهبردی و نیز تنظیم الگویی جامع به منظور برنامه ریزی راهبردی کتابخانه های دانشگاهی ضروری است. پژوهش حاضر با هدف، طراحی و تدوین برنامه راهبردی برای کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس تهران انجام می شود. این مقاله در زمره مطالعات موردی قرار می گیرد که در آن کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس به عنوان مورد مشخص می گردد. پژوهش از نوع کاربردی است و با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای انجام می شود. اطلاعات مورد نیاز از طریق سیاهه وارسی محقق ساخته، مصاحبه با معاون کتابخانه و برخی از کارمندان کتابخانه و مشاهده شرایط کتابخانه توسط محققان گردآوری میگردد. همچنین با بهره گیری از اصول کلی مدل برایسون و دیگر ابزارهایی چون؛ماتریس SWOT و روش تحلیل SWOT ماتریس ارزیابی عوامل داخلی وخارجی و ... گام های اساسی مورد نیاز برنامه راهبردی تدوین خواهند شد. براساس مطالعات و تحلیل های پژوهش یک برنامه راهبردی جامع برای کتابخانه جهت گسترش و ارتقاءء خدمات مرکز تدوین می شود. این برنامه شامل چشم انداز، رسالت و ماموریت، اهداف اصلی و فرعی، ارزش ها، شناسایی توانمندی ها، ضعفها، فرصتها و تهدیدهای، ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک، جدول راهبردی های ممکن برای کتابخانه و ... است. امکان الگوبرداری از نتایج این پژوهش برای تدوین برنامه راهبردی برای سایر کتابخانه های دانشگاهی، از دست آوردهای مقاله حاضر است.

لینک کمکی