فایل word درآمدي بر الگوي شکل گيري استراتژيهاي سرپرستي در شرکتهاي هلدينگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word درآمدي بر الگوي شکل گيري استراتژيهاي سرپرستي در شرکتهاي هلدينگ :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

در میان انواع استراتژیهای سطح بنگاه، استراتژیهای سرپرستی ازآن جهت که متضمن ایجاد ارزش در واحدهای کسب و کار تابعه بنگاه های مادر هستند از اهمیت بالایی برخوردارند. از این منظر، علیرغم اهمیت بسیار استراتژی های سرپرستی، پژوهش مدونی به منظور تدوین مدل شکل گیری این استراتژی ها صورت نگرفته است. در این پژوهش، با به کارگیری روش های کیفی(تحلیل مضمون و مدلسازی ساختاری تفسیری)با استفاده از ابزار MICMAC شناسایی مؤلفه های مؤثر بر شکل گیری استراتژی های سرپرستی در بنگاه ما در موردنظر بوده است. بر همین مبنا با استفاده از پرسشنامه و انجام مصاحبه با خبرگان، 15 مؤلفه اصلی در شکل گیری استراتژی های سرپرستی شناسایی و سپس ابزار MICMAC برای اولویت بندی و تدوین مدل شکل گیری بکار گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که مدل های ذهنی مدیران ارشد بنگاه مادر، مؤلفه پایه ای در شکل گیری استراتژی های سرپرستی در بنگاه های مادر بشمار میرود. از سوی دیگر، استراتژی های سرپرستی تعیین کننده اندازه و میزان درگیری دفتر مرکزی بنگاه مادر در واحدهای کسب وکار هستند.

لینک کمکی