فایل word رابطه بين تفکر استراتژيک مديران با آمادگي در تحول سازماني و همدلي سازماني اداره برق شهرستان اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه بين تفکر استراتژيک مديران با آمادگي در تحول سازماني و همدلي سازماني اداره برق شهرستان اهواز :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی فایل word رابطه بين تفکر استراتژيک مديران با آمادگي در تحول سازماني و همدلي سازماني اداره برق شهرستان اهواز می باشد. پژوهش پیش رو، از نظر هدف کاربردی و از دید روش، در دسته پژوهش های توصیفی همبستگی است. جامعه آماری آن، کلیه مدیران و کارکنان اداره برق هستند که برای جمع آوری داده ها، تعداد 210 پرسشنامه میان نمونه آماری توزیع شد. نمونه گیری به روش نمونه برداری احتمالی نامحدود و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان صورت گرفته است. جهت گردآوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد همدلی سازمانی، پرسشنامه تفکر استراتژیک مطابق با شاخص های مدل لیدکا (1998) و پرسشنامه آمادگی پذیرش تحول سازمانی مبتنی بر مدل تلفیقی تحول جان گاتر و پیتر دراکر استفاده شد. با نظر اساتید مدیریت و متخصصان امر و میانگین واریانس توسعه یافته، روائی سوال ها در حد مطلوبی ارزیابی شد که ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تفکر استراتژیک 0/817 و تحول سازمانی 0/815 همدلی سازمانی 0/731 بدست آمده است و پایایی ترکیبی، پایایی مناسبی را برای پرسشنامه نشان داد. روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و با به کارگیری نرم افزار SPSS انجام شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد، بین تفکر استراتژیک مدیران با آمادگی در تحول و همدلی سازمانی اداره برق شهرستان اهواز رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی