فایل word شناسايي عوامل موثر بر بهبود و ارتقاي فرهنگ سازماني کارکنان با استفاده از ماتريس استراتژي فرهنگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايي عوامل موثر بر بهبود و ارتقاي فرهنگ سازماني کارکنان با استفاده از ماتريس استراتژي فرهنگ :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

فرهنگ الگویی از مفروضات مشترک است که گروه فرا می گیرد، به طوری که مشکلات انطباق پذیری خارجی و هماهنگی داخلی گروه را حل می کند. مهمترین عوامل موثر بر شکل گیری فرهنگ سازمانی شامل گروه های کاری، سبک رهبری مدیران، ویژگی های سازمانی، بنیان گذاران و صاحبان، محیط زیست (حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، فن آوری)می باشد. برخی ویژگی ها فرهنگ سازمانی نیز شامل مواردی چون نوآوری و خطرپذیری، توجه به جزئیات، توجه به اعضای سازمان، توجه به ره آورد ها، توجه به ره آوردها، جاه طلبی و پایداری است. هدف اصلی از این مطالعه شناسایی عوامل موثر و ضعف های فرهنگ سازمانی و عوامل موثر بر بهبود و ارتقای فرهنگ سازمانی کارکنان با توجه به استراتژی های بانک گردشگری است. روش مورد استفاده در این مطالعه، توصیفی -تحلیلی و متدولوژی مورد استفاده ماتریس فرهنگ استراتژی است. این روش در واقع، به بررسی فاکتورهایی که فرهنگ بر آنها تاثیرگذار است شامل همکاری، تصمیم گیری،کنترل، ارتباطات و تعهد می پردازد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق برای جمع آوری داده ها پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل آنها نرم افزارهای Minitab SPSS, EXCEL می باشد.

لینک کمکی