فایل word تعيين پارامترهاي ژئومکانيکي توده سنگ سازند آغاجاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين پارامترهاي ژئومکانيکي توده سنگ سازند آغاجاري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين کنفرانس دانشجويي مهندس معدن

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

سازند آغاجاری که عمدتاً ترکیبی از لایسنگ و ماسهسنگ میباشد در جنوب و جنوب غربی ایران دارای بیرونزدگی گستردهای میباشد. نحوه برآورد پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ این سازند که از تناوب لایههای نرم و سخت لایسنگو ماسهسنگ تشکیل شده است، بدلیل نیازمندی به پارامترهایی معادل و معرف کل توده سنگ برای انجام طراحیها، بسیار اهمیت دارد. در همین راستا در این تحقیق پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگهای سازند آغاجاری در غرب ایران موردمطالعه قرار گرفته است. در ابتدا با انجام برداشتهای صحرایی و همچنین حفر گمانههای اکتشافی، ساختار زمینشناسی سازند آغاجاری مورد مطالعه قرار گرفته و وضعیت لایهبندی و دسته درزههای آنها برداشت شد. در ادامه با انجامآزمایشهای آزمایشگاهی گسترده فیزیکی و مکانیکی بر روی نمونه مغزههای لایسنگی و ماسهسنگی این سازند پارامترهایدر گمانههای اکتشافی حفر شده، )RQD( ژئومکانیکی سنگ بکر استخراج شد. با استفاده از نتایج شاخص کیفی سنگمشخصات ناپیوستگیهای برداشت شده و همچنین نتایج آزمایشهای آزمایشگاهی، طبقهبندی مهندسی توده سنگ به کمک روشهایGSI و RMRصورت گرفته و در نهایت با تلفیق این نتایج پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگهای سازندآغاجاری که شامل پارامترهای مقاومت برشی و مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ میباشد برآورد شده است

لینک کمکی