فایل word تعيين پيت بهينه معدن سنگآهن سه چاهون آنومالي XIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين پيت بهينه معدن سنگآهن سه چاهون آنومالي XIS :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين کنفرانس دانشجويي مهندس معدن

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

تعیین محدودهی نهایی پیت از اساسیترین مراحل طراحی به شمار میرود. محدودهی نهایی به محدودهای اطلاق میشود که اگر با رعایت محدودیتهای فنی،همین امروز استخراج شود بیشترین سود را خواهد داشت. به عبارتدیگر،محدودهی نهایی میزان ذخیره قابل استخراج به روش روباز را بدون درنظر گرفتن نرخ تنزیل، تعیین میکند. عیارمادهیمعدنی وشیب پلههای معدن تاثیر قابل توجهی در طراحی محدودهی نهایی معادن روباز دارد. به منظور تعیینذخیره و حدبهینه معدن وبرای تعیین این هدف در معدن سنگآهن سهچاهون، با حفر 35 حلقه گمانه اکتشافی در بخش آنومالی XIS این معدن انجام گرفته است. که در این مقاله سعی شده است با استفاده از نتایج این حفاریهاونتایج آنالیز مغزههای حفاری وهمچنین مطالعات فنی و اقتصادی،محاسبه عیارحد و طراحی مجدد، میزان ذخیره زمین شناسی وذخیره قابل استخراج معدن تعیین گردد.در این مقاله به وسیله نرمافزار DATA MINE با استفاده ازاطلاعات اکتشافی موجود، هندسه مدلبلوک زمینشناسی وتخمین ذخیره تعیین شد سپس برای تعیین پیت بهینه معدن از نرمافزار NPV SCHEDULER استفاده شد که بر اساس نتایج موجود میزان ذخیره زمینشناسی معدن در حدود 88644389 تن وذخیره قابل استخراج معدن در حدود 43288488 تن تعیین شده است. همچنین نسبت باطلهبرداری بدست آمده در محدودهنهایی معدن برابر 43 / 0 تخمین زده شد

لینک کمکی