فایل word تعيين عمق بي هنجاريهاي گراني با استفاده از روش طيف دامنه شعاعي مطالعه موردي: گنبد نمکي قم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين عمق بي هنجاريهاي گراني با استفاده از روش طيف دامنه شعاعي مطالعه موردي: گنبد نمکي قم :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

مدلسازی دادههای گرانی در فضا و دامنههای فرکانسی بطور وسیع برای به تصویر درآوردن هندسه و فصل مشترک بین رسوبات و سنگ بستر و تعیین عمق آنومالیها بکار میرود. در این پژوهش با استفاده از روش طیف دامنه شعاعی و بهکمک دادههای مصنوعی به تعیین عمق پرداختهایم. در ادامه نیز پس از تایید نظری، روش را بر روی دادههای گرانی برداشت شده از منطقه قم مورد بررسی قرار دادهایم. نتایج به دست آمده از روش طیف دامنه شعاعی همخوانی بسیار خوبیبا اطلاعات سایر روشها مانند وارونسازی الگوریتم کولونی زنبور عسل، روش واهمامیخت )دیکانولوشن( اویلر، روش موجک، روش تقریبزنی حداقل مربعات، روش وارونسازی اولدنبرگ پارکر داشته است

لینک کمکی