فایل word تعيين مناطق اميدبخش نهشته هاي تراورتن با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي در ناحيه ماهنشان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين مناطق اميدبخش نهشته هاي تراورتن با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي در ناحيه ماهنشان :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

یکی از روشهای سریع و به روز اکتشاف سنگهای ساختمانی )ازجمله تراورتن(، بهرهگیری از مدلسازی پتانسیل معدنی در سیستم GIS میباشد. در این مطالعه نیز با بهرهگیری از تکنیک مذکور به تعیین مناطق امیدبخش جهت پیجویی نهشتههای تراورتن پرداختهشد. لایههای مورد استفاده به منظور مدلسازی پتانسیل معدنی نهشتههای تراوزتن، شامل لایههای پراکندگی گسلها و نقشه زمینشناسی 1:100000 منطقه ماهنشان در استان زنجان میباشند که بعد از آمادهسازی اطلاعات و تهیه نقشههای فاکتور و وزندهیآنها، این نقشهها با استفاده از عملگر گاما با یکدیگر تلفیق شدند که در نهایت در نقشه پتانسیل معدنی تهیه شده، محتملترین منطقه از نظر وجود نهشتههای تراورتن تعیین شد

لینک کمکی