فایل word تکنيکهاي هوشمندسازي تهويه تونلهاي راه و مقايسه روشهاي کنترل پيشخور و پسخور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تکنيکهاي هوشمندسازي تهويه تونلهاي راه و مقايسه روشهاي کنترل پيشخور و پسخور :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين کنفرانس دانشجويي مهندس معدن

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

تونلهای راه بخشی از جادهها هستند که به منظور اجتناب از مشکلات جادههای کوهستانی و کوتاه نمودن مسیر، احداث میشوند لیکن افزایش بهرهبرداری و ترافیک استفاده کنندگان از این تونلها، میتواند موجب کاهش میزان ایمنی آنهاگردد. ایمن سازی تونلها به عنوان یکی از مهمترین بخشهای مسیر حمل و نقل جزء اولویتهای بسیار مهم و حیاتی است و تهویه نقش مهمی را در این میان ایفا مینماید. اهمیت مسئله بدان حد است که هر چهار سال یک بار انجمن بین المللیکنگرههای راه ) PIARC ( در کشورهای مختلف برگزار و این موضوع را مورد بررسی قرار میدهد. استانداردهای مختلفیجهت محاسبهی حجم هوای تازه برای تهویه تونلهای راه ارائه شده است که در این مقاله از استاندارد پیارک استفاده شده است و استراتژیهای مختلف تهویه در تونلهای راه با ارائه مطالعه موردی بررسی شده است. از آن جا که صرفه جویی درمصرف انرژی از جمله مهمترین مسائلی است که باید به آن توجه شود در انتهای این تحقیق روشهای کنترل تهویه پیشخور و پسخور با یکدیگر مقایسه شده و میزان مصرف انرژی در این دو روش با هم مقایسه شده است.

لینک کمکی