فایل word کاربرد تکنيک خوشه بندي گوستافسون کسل در شناسايي مناطق گسلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کاربرد تکنيک خوشه بندي گوستافسون کسل در شناسايي مناطق گسلي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

شناسایی مناطق گسلی یکی از ضروریترین مطالعات زمین شناسی در مراحل اولیه اکتشاف و نیز توسعه ذخایرهیدروکربنی محسوب میشود. در این مطالعه به منظور شناسایی مناطق گسلی بر اساس نشانگرهای لرزهای پس ازبرانبارش، از الگوریتم خوشهبندی گوستافسون-کسل استفاده شده است. در این راستا، پنج نشانگر لرزهای دامنه لحظهای،انرژی، فیلتر بهبود گسل، شباهت و تجزیه طیفی که از یک مقطع زمانی به دست آمده از دادههای لرزهای یکی از میادینگازی غرب کشور استخراج شدهاند به عنوان ویژگیهای ورودی استفاده شده است. در ادامه با استفاده از شاخصهایخوشهبندی، تعداد خوشههای بهینه تعیین و دادهها خوشهبندی شدند. در نهایت با توجه به مشخصات آماری هر خوشه،نواحی مختلف منطقه مورد بررسی به لحاظ احتمال حضور گسل اولویتبندی شدند

لینک کمکی