فایل word تأثير هويت ها و المانها بر روانشناسي محيطي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تأثير هويت ها و المانها بر روانشناسي محيطي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهش در مهندسي، علوم و تکنولوژي

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

المانهای شهری نشان از فرهنگ و هویت یک جامعه است . المانهای شاخص علاوه بر زیبایی ؛ کیفیت فضا را ارتقا می دهد و این کیفیفت بر ذهن انسان نقش می بندد و بر حسن مکان و خاطرات جمعی شهروندان تأثیر می گذارد. المانها سبب انتقال هویت شهری در اذهان می شود و به بهبودی کیفیت محیط شهری کمک میکند . از این رو در چند دهه اخیر یکی از چالش ها و تحقیقات مهم در حوزه روانشناسی محیطی ، اجتماعی و فرهنگی بررسی تأثیر کالبدی فضاها ، المانها و هویتها بر زندگی افراد بوده است. هویت ها ، المانها ، فضاها و محل های سکونت و زندگی ، برغم هدف مشترک ، مانند هر مصنوع دیگر بشری تأثیرات متفاوتی بر روی روان و احساس آدمی جای میگذارد. روانشناسی محیطی عرصه مشترک بین معماری و علوم رفتاری است چرا که از تعامل دو حوزه علوم معماری و رفتاری به تکوین رسیده و طراحی نیز بر پایه نیازها و درک انسان از محیط تدوین گردیده است.به یقین میتوان گفت که معماران میتوانند ساختمانهایی را طراحی کنند که کالبد آن به ارتقاء خلاقیت و کاهش ناهنجاری های اجتماعی و درونی افراد کمک کند. در قرن معاصر رابطه انسان و محیط در حوزه معماری و طراحی محیط مورد پژوهش و تحقیقات معماران ، شهرسازان و نظریه پردازان بوده است که دو عامل در این زمینه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد: – 1شناخت انسان – 2ویژگی های محیط زندگی ، و چگونگی برقراری ارتباط بین این دو عامل. در این مقاله با تحلیل رابطه انسان و محیط ، المانها و هویتها و کاربرد آن در طراحی معماری و شهری ؛ سعی شده تا با بیان مفاهیم هویت به شناختی کامل از المان های شهری و رابطه آن با هویت و طراحی شهری دست یافته و ارزش ها و معیارهای طراحی آنها را مورد بازکاوی قرار داده وسپس به کارکرد های مهم المان های شهری دست بیابیم.

لینک کمکی