فایل word تجزيه تحليل نقش اينترنت و شبکههاي اجتماعي و اثربخشي آن بر تبليغات گردشگري ورزشي (مطالعه موردي: منطقه آزاد ماکو)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تجزيه تحليل نقش اينترنت و شبکههاي اجتماعي و اثربخشي آن بر تبليغات گردشگري ورزشي (مطالعه موردي: منطقه آزاد ماکو) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهش در مهندسي، علوم و تکنولوژي

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

ابزارهای ارتباطی (تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک) ترکیبی از چندین فناوری، شامل وسایل ارتباط جمعی، انفورماتیک و ارتباطات دور است. مطالعه حاضر با اتخاذ استراتژی تحقیق پیمایشی به بررسی تأثیر نقش اینترنت و شبکههای اجتماعی و اثربخشی آن بر تبلیغات گردشگری ورزشی پرداخته شد. جامعه آماری مطالعه شامل کارشناسان میراث فرهنگی گردشگری، مدیران و روئسای هیئتهای ورزشی منطقه آزاد ماکو بودند که از بین آنها 66نفر مطابق جدول مورگان به عنوان نمونه موردمطالعه در تحقیق انتخاب گردید. داده های به دست مده توسط پرسشنامه و به کمک نرمافزار پی.ال.اس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از تأثیر معنی دار و قابل قبول بین نقش اینترنت و شبکه های اجتماعی و اثربخشی آن بر تبلیغات گردشگری ورزشی میباشد. بنابراین با برنامه ریزی، سیاستگذاری و سرمایهگذاری صحیح از یک سو و انجام تبلیغات موثر در زمینه گردشگری ورزشی از سوی دیگر میتوان سهم بیشتری از این صنعت جهانی را از آن خود ساخت.

لینک کمکی