فایل word تجزيه و تحليل مدل هاي رگرسيون چند متغيره و روش مديريت تحليل داده هاي ترکيبي با آزمون چاو، هاسمن و ال ام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تجزيه و تحليل مدل هاي رگرسيون چند متغيره و روش مديريت تحليل داده هاي ترکيبي با آزمون چاو، هاسمن و ال ام :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهش در مهندسي، علوم و تکنولوژي

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

در این تحقیق روش شناختی پژوهش ارائه گردید، به طوریکه ابتدا نوع پژوهش معرفی شده، سپس قلمرو پژوهش، جامعه آماری، روش نمونهگیری وحجم نمونه و شیوهی گردآوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات بیان شده، سپس به شیوه ی محاسبه متغیرها ومتغیرهای به کاررفته درمدل اشاره شده است. مدل های آماری پژوهش و روش شناختی آماری ازدیگر موارد بیان شده دراین فصل می باشد. در نهایت هم آزمون های آماری ومعیارهای مورد استفاده به منظور مقایسه مدل ها بیان شده است. برای آزمون فرضیههای تحقیق، از مدلهای رگرسیون چند متغیره بین متغیرهای مستقل و وابسته و به روش تحلیل دادههای ترکیبی استفاده شده است. استفاده از دادههای ترکیبی، مستلزم تعیین و انتخاب یکی از مدلهای متعدد این روش، شامل مدلهای اثر ثابت، اثر تصادفی یا مدل دادههای تلفیق شده، است. برای تعیین مدل مورد استفاده در داده های ترکیبی از آزمونهایی مثل آزمون چاو، هاسمن و الام استفاده میشود.

لینک کمکی