فایل word تجلي باغ و طبيعت در قاليهاي دوره صفوي با رويکردي ساختار شناسانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تجلي باغ و طبيعت در قاليهاي دوره صفوي با رويکردي ساختار شناسانه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهش در مهندسي، علوم و تکنولوژي

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

در ذهینیت ایرانی، باغ تصویری فراگیر دارد؛ به اندازه که قرنهاست این موضوع به صورت بینشی درونی در آمده است. این ذهنیت معرفی هویت ایرانی بوده و از آن هویت میگیرد. این پژوهش با هدف بررسی زیبایی شناسی طرح، نقش و ترکیببندی موجود در قالیهای باغی صورت گرفته و به اصول صحیح تناسبات بکار گرفته شده در قالیهای دوره صفویه و به ارتباط آنها با یکدیگر پرداخته شده است این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده، تجزیه و تحلیل اطلاعات به شیوه جزیی نگر(استقرایی) صورت گرفته است. اطلاعات آماری بدست آمده در این حوزه به شیوه کیفی و کمی صورت گرفته است. بخش اصلی این مقاله بر اساس مطالعات کتابخانهای و استفاده از تصاویر موجود در وب سایت موزه ها صورت گرفته است و یافتههای بدست آمده نشان میدهد که بیش از %5.26از فرشهای باغی داری ترکیب بندی و ساختار هندسی ، 18/75% ترکیب بندی منظری و 18/75% دارای ترکیب بندی ترکیبی هستند. اطلاعات و آمارهای بدست آمده از این پژوهش نشان میدهد که در بیشتر قالیهای باغی استفاده از اصول صحیح هندسی، شیوه صحیح رنگ آمیزی و طبیعت گرایی در طرحها باعث ماندگاری و تنوع طلبی باغ ایرانی درقالیهای دوره صفوی شده است.

لینک کمکی