فایل word تغييرات دماي حداقل ايران در نيم قرن گذشته 1961 - 2010

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تغييرات دماي حداقل ايران در نيم قرن گذشته 1961 - 2010 :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

افزایش سریع دمای کره زمین یکی از مهم ترین نگرانی ها انسان در جهان امروز می باشد. این مهم در ایران چگونه است؟ در این راستا، داده های روزانه دمای حداقل نیمه سرد سال در ایستگاه های دیده بانی سینوپتیک ایران با دوره 50 ساله از 1961 - 2010 از سازمان هواشناسی ایران تهیه گردید. به منظور شناخت رفتار دمای حداقل در هرایستگاه، داده ها در 5 دوره 10 ساله، پاییز و زمستان تنظیم شد. میانگین دمای حداقل در هر دوره تعیین و تغییر دمای حداقل در فلات ایران آشکار گردید. نتایج نشان داددمای پاییز در ایران دارای روند افزایشی، پیوسته و معنی دار است. به ترتیب بیشترین و کمترین افزایش در نقاط کم ارتفاع)پست( و مرتفع اتفاق افتاده و دهه 2000 گرمترینپاییز ایران می باشد و دمای حداقل زمستان ایران دارای نوسان و بدون روند معنی دار پیوسته است.در زمستان نیز دما در دو دهه 80 و 90 افزایش داشته و در دهه 90 گرمترین زمستان ایران طی نیم قرن گذشته می باشد. زمستان ایران در دهه 2000 بعد از گرمایش شدید دهه 90 ، سردتر شده است. بیشترین تغییر و افزایش دمای حداقل ایران طی دوره در ایستگاه مشهد و بیشترین کاهش در ایستگاه شهر کرد حادث گردید

لینک کمکی