فایل word تغييرات فصل رشد شهرستان خرم آباد در راستاي تغييرات اقليمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تغييرات فصل رشد شهرستان خرم آباد در راستاي تغييرات اقليمي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

درحالحاضر روند تغییر پدیدههای آبوهوایی در جهان مشهود بوده و احتمال رخ داد تغییرات بیشتر نیز وجود دارد. افزایش اثر این پدیدهها بر امور مختلف از جمله کشاورزی، ضرورت بهکارگیری مطالعات دقیقتر و کاربردیتر را در این گروه نشان میدهد. ازجمله میتوان بهبررسی فصل رشد و تغییرات آن در این زمینه اشاره کرد. براساس مطالعات جهانی، 4 شاخص مختلف برای آغاز، 4 شاخص برای خاتمه و 5شاخص برای طول فصل رشد وجود دارد. این شاخص ها زمان رخداد شروط را در هرسال نشان می دهند.در این مطالعه از روش بررسی کلیماتولوژیکی فصل رشد به منظور بررسی کمی پارامترهای مرتبط به آن در شهرستان خرم آباد استفاده شد. بر این اساس روند شاخص های آغاز، در دوره تحت مطالعه روندی منفی یا کاهشی است؛ یعنی آغاز فصل رشد در حال نزدیک شدن به ابتدای بهار می باشد. شاخصهای خاتمه فصل رشد روندهای متفاوتی را نشان داده اند. این مسئله حساسیت تعاریف به شرط یخبندان را به اثبات رساند. طول فصل رشد نیز براساس تعاریف مختلف، روندهای متفاوتی را نشان می دهد؛ گاهی مثبت و گاهی منفی. در پایان ذکر این نکته ضروری است که طول فصل رشد در شهرستان خرم آباد، برابر با طول دوره بدون یخبندان نبوده و شاخص های دیگر فصل رشد، نتایج متفاوتی را نشان می دهند.

لینک کمکی