فایل word توسعه فضاي سبز، يکي از روشهاي مناسب براي مديريت تغيير اقليم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word توسعه فضاي سبز، يکي از روشهاي مناسب براي مديريت تغيير اقليم :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس منطقه‌اي تغيير اقليم

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

با توجه به افزایش گازهایگلخانهای، گرمشدن زمین، آلودگی آب، هوا و خاک و بحران آب در کشور، لزوم توجه به این مسائل، امری بسیار مهم میباشد. تغییراتاقلیمی توفانها را شدیدتر، دورههای سرما را طولانیتر و منابع آبی را خشک میکند. افزایش گازهایگلخانهای در اثر افزایش مصرف سرانهانرژی و تولید دیاکسیدکربن در اثر احتراق سوختهای فسیلی، باعث افزایش دما، آلودگی و خشکسالی شده است. با افزایش تقاضا در مصارف شهری، صنعتی و کشاورزی، چارهای بجز استفاده از روشهای منطقی و بررسیشده توسط کارشناسان و متخصصان نیست. کاربرد گیاهان در مدیریت تغییرات اقلیمی با کنترل مواردی همچون درجهحرارت، جذب گازهایسمی، مقابله با اثرات- گلخانهای و غیره بر کارشناسان پوشیده نیست. مهمترین اثر فضایسبز در شهرها، کارکردهای زیستمحیطی آن است که با آثار سوءگسترش صنعت و کاربری نادرست تکنولوژی مقابله نموده و سبب افزایش قابلیتزیستی شهرها میشود و در واقع از ایجاد اختلال در اکوسیستم جلوگیری میکند.

لینک کمکی