فایل word سنجش آسايش زيست اقليمي استان مازندران با استفاده از مدل بيوکليمايي ماهاني درشرايط تغيير اقليم و با رويکرد توسعه پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word سنجش آسايش زيست اقليمي استان مازندران با استفاده از مدل بيوکليمايي ماهاني درشرايط تغيير اقليم و با رويکرد توسعه پايدار :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هر شناخت توان آسایش زیست اقلیمی یا بیوکلیماتیک در مناطق مختلف جغرافیایی میتواند به برنامهریزی طراحی مسکن، الگوی معماری، بهرهوری ازجاذبههای طبیعی اکوتوریسم، آسایش انسان در طبیعت و توسعه پایدار کمک نماید. در این پژوهش آسایش زیست اقلیمی بر اساس روشها و مدلهای بیوکلیمایی انسانی ماهانی، اوانز و بیکر با استفاده از اطلاعات آماری 5 ایستگاه منتخب هواشناسی استان طی دوره 15 ساله ( 1390-76 صورت گرفته است. نتایج حاصل از این مقاله با توجه به شرایط محیطی نشان میدهد که شرایط مطلوب آسایش زیست اقلیمی از غرب به شرق استان (در رامسر 4 ماهو در بابلسر 6 ماه) افزایش مییابد. البته این شرایط با فاصله از ساحل دریا در شرق (قائمشهر) کاهش مییابد ولی در دورههای نامطلوب گرم و سرد و شب و روز تغییر چندانی نمیکند. حدود 4 ماه از سال در تمام طول روز بیشتر و در طول شب از میزان آن کاسته میشود و در فصل زمستان شرایط نامطلوب سرد در طول شب وجود دارد ولی در طول روز از شدت آن کاسته میشود. همچنین براساس نتایج شاخص ماهانی، میتوان اینگونه نتیجهگرفت که تمامی ایستگاهها در اردیبهشت و مهرماه در شرایط مطلوبتری نسبت به ماههای دیگر قرار دارند و ماههای خرداد و آبان نیز پتانسیل واردشدن به محدوده آسایش را در طی شب و روز دارا میباشند. شرایط اقلیمی بسیار سرد در فصل زمستان استفاده از سیستمهای گرمایشی را میطلبد و در فصل تابستان شرایط نامطلوب گرم حاکم بوده و سیستمهای گرمایشی مناسب جهت ایجاد آسایش لازم است. در ماههاییکه خارج از محدوده آسایش قرار دارند میتوان با اصول طراحی معماری متناسب با اقلیم در اکثر اوقات سال به راحتی شرایط آسایش حرارتی را فراهم نمود و از مشکلات و معایب تخریب محیطزیست آلودگیهای صوتی و هزینه بالای مصرف انرژی جلوگیری کرد

لینک کمکی