فایل word سيستم ديناميک، رويکردي موثر در ارائه راهکار سازگاري با اثرات تغيير اقليم در دورههاي آتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word سيستم ديناميک، رويکردي موثر در ارائه راهکار سازگاري با اثرات تغيير اقليم در دورههاي آتي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس منطقه‌اي تغيير اقليم

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه ارائه راهکارهای سازگاری با اثرات تغییر اقلیم بر دشت هشتگرد در دوره 2020 - 2049 میلادی با در نظر گرفتن تعامل بین سیستمهای مختلف میباشد. در این راستا ابتدا اندرکنش بین بخشهای منابع آب سطحی، زیرزمینی، کشاورزی و اقتصادی اجتمائی منطقه بوسیله رویکرد سیستم دینامیک شبیهسازی و مدل گردید. این مدل -بوسیله دادههای مختلفی از بخشهای مختلف منطقه در دورههای گذشته واسنجی و صحت سنجی شد. در ادامه خروجی مدل CanESM2 )از مجموعه مدلهای گزارشپنجم IPCC ( تحت سناریوی RCP4.5 در دوره 2020 - 2049 بر روی منطقه ریزمقیاس شد. با معرفی دادههای ریز مقیاس شده به مدل سیستم دینامیک منطقه اثرات تغییراقلیم بر بخشهای مختلف منطقه مشخص شده و راهکارهای مختلف سازگاری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد ارائه راهکارهای سازگاری با اثرات تغییراقلیم، بدون درنظر گرفتن اندرکنشهای بین بخشی بوسیله سیستم دینامیک، میتواند تصمیمهای اشتباه و غیر بهینهای را بدنبال داشته باشد.

لینک کمکی