فایل word شبيهسازي تاثير تغيير اقليم بر رويشگاه بلوط زاگرس با استفاده ازدو الگوريتم شبکه عصبي مصنوعي و Random Forest

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شبيهسازي تاثير تغيير اقليم بر رويشگاه بلوط زاگرس با استفاده ازدو الگوريتم شبکه عصبي مصنوعي و Random Forest :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس منطقه‌اي تغيير اقليم

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

جنگلهای بلوط زاگرس یکی از منابع با ارزش کشور بوده که در سالهای اخیر بخش زیادی از آنها دچار خشکیدگی شده ا ست و تغییر اقلیم به عنوان یکی از عوامل ا صلی آن شناخته می شود. از اینرو پیشبینی تاثیرات احتمالی تغییر اقلیم بر پراکندگی مکانی این جنگلها جهت برنامهریزی و مدیریت موثر آنها ضروری به نظر میر سد. هدف از انجام این تحقیق، استفاده از مدلسازی توزیع گونهها جهت شبیهسازی تغییرات بالقوه رویشگاه مناسب بلوط ایرانی، که گونه غالب در زاگرس جنوبی مح سوب می شود، برای دورههای 2030 ،2050 و 2070 تحت دو سناریوی تغییر اقلیم میبا شد. برای این منظور کارایی پیشبینی دو الگوریتم مدل سازی شبکه ع صبی و (RF (Forest Random مورد مقای سه قرار گرفت. نتایج نشان داد که روش RF دارای عملکرد بهتری نسبت شبکه عصبی میباشد و در هر دو سناریوی اقلیمی یک جابجایی در رویشگاه مناسب بلوط رخ خواهد داد.

لینک کمکی