فایل word شناسايي روند تغييرات دماي حداقل استان چهارمحال و بختياري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايي روند تغييرات دماي حداقل استان چهارمحال و بختياري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس منطقه‌اي تغيير اقليم

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف آشکارسازی روند دمای حداقل استان چهار محال و بختیاری طی نیم قرن اخیر صورت پذیرفته است. در این راستا از آمار دمای حداقل 14 ایستگاه طی بازه زمانی 2010-1960 استفاده شد. پس از اطمینان از نرمال بودن داده ها، داده های ایستگاهی با میان یابی به داده های پیکسلی با تفکیک مکانی 6 × 6 کیلومتر مربع تبدیل شدند. در ادامه روند پیکسل ها توسط آزمون رگرسیون خطی در سطح معنی داری 95 درصد محاسبه گردید. نتایج به دست آمده بیانگر آن است طی فصل زمستان بیشترین مساحت استان را پهنه بدون روند به خود اختصاص داده و همزمان با گرم شدن هوا روندهای افزایشی رو به گسترش رفته است. در این میان حداکثر گسترش روند افزایشی در ماه اکتبر با در بر گرفتن 8/61 درصد و حداکثر گسترش روند کاهشی در ماه آگوست با فراگرفتن 1/12 درصد از مساحت استان به وقوع پیوسته است.

لینک کمکی