فایل word صحت سنجي و پيشبيني تغييرات فصلي دما و بارش شبيهسازي شده مطالعه موردي: حوضه سراب،استان چهارمحال و بختياري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word صحت سنجي و پيشبيني تغييرات فصلي دما و بارش شبيهسازي شده مطالعه موردي: حوضه سراب،استان چهارمحال و بختياري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس منطقه‌اي تغيير اقليم

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت مدلهای اقلیمی به عنوان ابزار اصلی مطالعات تغییر اقلیم و نیز تعدد این مدلها، انتخاب بهترین و مناسبترین مدل برای منطقه مورد مطالعه از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.در این پژوهش ابتدا دادههای دمای حداقل، دمای حداکثر و بارش شبیهسازی شده توسط سه مدلHADCM3 ، BCM2 و MPEH5 در سه ایستگاه شهرکرد، کوهرنگ و فارسان براساس سناریوهای انتشار A1B، A2 و B1 با بهکارگیری مدل آماری WG-LARS برای دورهی 1408-1392ریزمقیاس شد.سپس با استفاده از آماره جذر میانگین مربعات خطا(RMSE (صحتسنجی هریک از مدلها انجام شد. سپس با توجه به نتایج مدل منتخب پیشبینی فصلی صورت گرفت که نشان دهنده افزایش دمای حداقل در فصل گرم و کاهش آن در سایر فصول، افزایش دمای حداکثر در تمام فصول سال همچنین افزایش بارش دوره گرم و کاهش بارش دوره سرد سال میباشد.

لینک کمکی