فایل word کاربرد نرم افزار DIP در تعيين شاخص هاي خشکسالي هواشناسي مطالعه موردي اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کاربرد نرم افزار DIP در تعيين شاخص هاي خشکسالي هواشناسي مطالعه موردي اهواز :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

خشکسالی یک پد یده طبیعی و قابل تکرار است که باعث کمبود آب در بخش های مختلف مصرف میگردد. این پدیده در مقایسه با سایر پد یدهها از نظر شدت، طول مدت و گسترش منطقه خسارت های اقتصاد ی و اثرات بلند مدت آن ازاهمیت خاصی برخوردارمیباشد.در این پژوهش، تحلیل خشکسالی هواشناسی منطقه با استفاده از نرم افزار DIP به صورت ماهانه بررسی شد.داده های متوسط بارندگی سالانه ایستگاه هواشناسی اهواز از سال1372 تا 1393را بعد از نرمال کردن با آزمون های ذکر شده در مواد و روشها، نرمال کرده و وارد نرم افزار میشود و شاخصهای دهک(DI (و Z چینی (CZI (وPNو SPI این سری زمانی محاسبه میشود. براساسشاخصDIسال 72و86و87و90 به ترتیب بامقادیر 4 ،-3،-4 -و4 -بسیار کمترازمیزان حد طبیعی و شاخصCZIسال 87 با 77,1 -به شدت خشکرا نشان میدهد وبراساسشاخص PN در سال های 87 و90 با 31,27و 24,39 نیز خشکسالی خیلیشدیدیمشاهده شده همچنین بر اساس شاخصSPIسال72 و90با مقادیر 64,1 -و 69,1-وضعیت به شدت خشک نشان داده شده است. که با توجه به مقادیر محاسبه شده و جداول ارائه شده در قسمت مواد و روشها، بر اساس چهار شاخص DI و CZIو PN و SPI 8 دوره خشکسالی شدید، 7 دوره خشکسالیمتوسط و 2 دوره خشکسالی ضعیف و 4 دوره وضعیت متوسط مرطوب و 4 دوره وضعیت بسیار مرطوب در دوره آماری شناسایی شد.

لینک کمکی