فایل word مديريت عوامل قابل کنترل توليد انرژي برقابي تحت تاثير تغييراقليم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مديريت عوامل قابل کنترل توليد انرژي برقابي تحت تاثير تغييراقليم :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس منطقه‌اي تغيير اقليم

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

تغییراقلیم در تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر بویژه انرژی برقابی تاثیر قطعی خواهد داشت. لحاظ اثرات آینده اقلیم در برنامهریزی ایجاد وبهرهبرداری از نیروگاههای برقابی کمک در مدیریت بهرهبرداری از منابع آبی میباشد. هدف بررسی تغییراقلیم 25 سال آینده منطقه کارون 4شناسائی عوامل قابل کنترل تولید و روشهای مدیریت بهینه آنها برای تولید حداکثری انرژی برقابی تحت تاثیر تغییراقلیم میباشد. جهت اینهدف از مدلهای برآورد تبخیروتعرق و جریان رودخانه استفاده شده و از مدلهای جهانی جوی اقیانوسی سناریوهای دما و بارش آینده ایجاد، - ریزمقیاس و سناریوهای تبخیر و جریان 25 سال آینده ساخته شدند. عوامل قابل کنترل در تولید بهینه برقابی بررسی گردیده و مدل بهینهسازی بهرهبرداری از نیروگاه با امکان مانور بر روی عوامل، تهیه و برای دادههای آینده اجرا گردید. نتایج نشان میدهند با کاهش 10 درصدی ضریب کارکرد تولیه به اندازه 20 درصد افزایش پیدا میکند.

لینک کمکی