فایل word مطالعه تغييرات پهنه هاي اقليمي ايران تا سال 2100 تحت پديده گرمايش جهاني با استفاده ازريزمقياس نمايي مدل هاي گردش عمومي جو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه تغييرات پهنه هاي اقليمي ايران تا سال 2100 تحت پديده گرمايش جهاني با استفاده ازريزمقياس نمايي مدل هاي گردش عمومي جو :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس منطقه‌اي تغيير اقليم

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

به دلیل تفکیک ف ضایی کم و ساده سازی هایی که در مدل های گردش عمومی جو انجام می شود، خروجی این مدل ها نمی توانند م ستقیماً در مطالعات منطقه ای مورداستفاده قرار گیرند؛ لذا در این مطالعه از ریزمقیاس کننده 5.WG5-LARS برونداد مدل های گردش عمومی جو برای مطالعه تغییرات پهنه های اقلیمی ایران تا سال 2100 تحت پدیده گرمایش جهانی ا ستفاده شد. ابتدا با ا ستفاده از روش وزنی کارایی 18 مدل گردش عمومی جو که در گزارش چهارم هیئت بین دولتی تغییر اقلیم ارائه شده است، برای دوره پایه (2010-1961 (محاسبه شد که در نهایت، سه مدل MPEH5 ،HADCM3 و NCCCSM برای ریزمقیاس نمایی دما و بارش ایران انتخاب شدند. برونداد ریزمقیاس شده مدل های منتخب تحت سه سناریوی A2 ،A1B و B1 بر روی 34 ای ستگاه منتخب، ن شان می دهد که میانگین دمای ایران ن سبت به دوره پایه، در دوره 2030-2011] ،4/1 , 9/0 [درجه سل سیوس افزایش، در دوره 2065-2046] ،9/2 , 9/1 [درجه سلسیوس افزایش، در دوره 2099-2080] ،0/5 , 4/2 [درجه سلسیوس افزایش می یابد، که مقدار افزایش دما در سناریوی A2 ،بیشتر از A1B و A1B بیشتر از B1 می باشد. برونداد مدل NCCCSM در هر سه دوره و تحت هر سه سناریو، افزایش مقدار بارندگی را نشان میدهد و مدل HADCM3 نیز، باستثنای سناریوی A1B در دوره 2065-2046 و سناریوی A2 در دوره 2099-2080 در بقیه موارد افزایش مقدار بارندگی را ن شان می دهد، در حالی که مدل MPEH5 در همه موارد بجز سناریوهای A2 و B1 در دوره 2065-2046 ،کاهش مقدار بارندگی را ن شان می دهد. میانگین برونداد مدل - سناریوها برای دوره 2099-2080 نشان می دهند که وسعت اقلیم های در طبقات مختلف خشک(خشک، نیمه خشک و . . .) حدود 13 درصد افزایش و وسعت اقلیم های در طبقات مختلف مرطوب(مرطوب، نیمه مرطوب و . . .) حدود 40 درصد کاهش می یابند.

لینک کمکی