فایل word مطالعه شدت و مدت خشکساليهاي شهرکرد طي دوره زماني 2010-1956

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه شدت و مدت خشکساليهاي شهرکرد طي دوره زماني 2010-1956 :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف شناخت شدت و طول دوره خشکسالیهای حاکم بر شهرکرد طی دوره زمانی 1956 تا 2010 انجام شد. برای این منظور دادههای میانگین ماهانه دمای هوا، مجموع بارش ماهانه و تبخیر و تعرق بالقوه، طی دوره زمانی یاد شده از تارنمای هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری تهیهشد. از شاخص بارش استاندارد شده و همچنین شاخص بازسازی خشکسالی در مطالعه شدت و مدت خشکسالی شهرکرد استفاده شد. نتایج پژوهشنشان داد که اغلب خشکسالیهای شهرکرد از نوع خشکسالیهای ضعیف بوده و دارای تداوم یک ساله هستند. همچنین شهرکرد در طول دوره مورد مطالعه دارای بالاترین فراوانی شرایط طبیعی اقلیمی(عدم ترسالی و خشکسالی) بوده است. سال 2006 و سال 2008 به ترتیب مرطوبترین و خشکترین سالها، در طول دوره مورد مطالعه بودهاند. علاوه بر این ناهنجاریهای اقلیمی در سالهای پایانی توسط هر شاخصها تایید شد. براساس هر دو شاخص شهرکرد در ابتدای دوره مورد مطالعه، خشکسالیهای ضعیف و در دهههای میانی شرایط ترسالی و در دهه پایانی ناهنجاریهای شدید اقلیمی(ترسالیها و خشکسالیهای شدید) را تجربه کرده است.

لینک کمکی