فایل word اثربخشي گروه درماني مبتني بر رويکرد يکپارچه گرا ITبر کاهش اضطراب، افسردگي و استرس ادراک شده زنان نابارور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي گروه درماني مبتني بر رويکرد يکپارچه گرا ITبر کاهش اضطراب، افسردگي و استرس ادراک شده زنان نابارور :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد یکپارچه گراIT در کاهش اضطراب، افسردگی و استرس ادراک شده در زمان ناباور بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان ناباور مراجعه کننده به مرکز ناباوری رویان شهرستان خوی در سال 94 است که تعداد آن ها برابر با 400 نفر می باشد. با روش نمونه گیری تصادفی منظم (سیستماتیک) 40 نفر آزمودنی انتخاب و به صورت تصادفی ساده در دو گروه 20 نفری آزمایش 20 نفر کنترل تقسیم شدند. برای گروه آزمایش مدت هشت جلسه یک نیم ساعت گروه درمانی یکپارچه گرا اعمال شد و برای گروه کنترل و داخل انجام نشد. داده ها با استفاده از پرسش نامه های اضطراب بک افسردگی بک و استرس ادراک شده کوهن جمع آوری شدند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری MANCOVA و با بهره گیری از نرم افزار spss ترک و تحلیل شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره کاهش معناداری را در نشانه های اضطراب، افسردگی و استرس ادراک شده گروه آزمایش در طی جلسات نشان داد. بر این اساس می توان نتیجه گرفت از گروه درمانی مبتنی بر رویکرد یکپارچه گرا IT می توان بر بهبود نشانه های اضطراب و افسردگی و استرس ادراک شده استفاده کرد.

لینک کمکی