فایل word اثربخشي مديريت رفتاري والدين بر کودکان دچار اختلال پردازش حسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي مديريت رفتاري والدين بر کودکان دچار اختلال پردازش حسي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

اختلال پردازش حسی ممکنست رشد اجتماعی، شناختی و حسی - حرکتی کودکان را مختل نماید. هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مدیریت رفتاری والدین و پردازش فایده 30 کودکان دچار اختلال پردازش حسی شهر کرمان بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کودکان دختر و پسری تشکیل دادند که در سال تحصیلی 94 - 1393 در مهدکودک توی شهر کرمان تحت آموزش بودند. نمونه مورد پژوهش، 30 نفر از کودکان دارای اختلال پردازش حسی بودند که به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش تحت آموزش مهارت های مدیریت رفتاری والدین و هشت جلسه قرار گرفتن. ابزار مورد استفاده در این پژوهش چک لیست پیش پاسخدهی حسی بود. به منظور آنکه کودکان انتخاب شده دارای ناتوانی ذهنی نباشد از نمره آزمون هوش وکسلر را طبق پرونده تحصیلی استفاده شد. نتایج تحقیق با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان 10 که بین میانگین نمرات پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد بدین معنا که آموزش مهارت های مدیریت رفتاری والدین در پردازش حسی کودکان مؤثر بوده است.

لینک کمکی