فایل word ارزيابي ميزان شيوه مصرف قليان بين دانش اموزان ورزشکار مقطع متوسطه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي ميزان شيوه مصرف قليان بين دانش اموزان ورزشکار مقطع متوسطه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي روانشناسي و مديريت آسيب هاي اجتماعي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارزیابی میزان شیوه مصرف قلیان در بین دانش آموزان ورزش کار مقطع متوسطه شهر لیکک بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان ورزش کار مقطع متوسطه شهر لیکک شامل می شدند. همچنین نمونه آماری این پژوهش را 200 دانش آموز ورزش کار مقطع متوسطه شهر لیکک که شامل 100 نفر دانش آموز دختر و 100 نفر دانش آموز پسر تشکیل می دادند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسش نامه استاندارد (نخستین روحی، 2010) طراحی شد. نتایج به دست آمده نشان داد که 70 نفر دانش آموز پسر و 30 نفر دانش آموز دختر مقطع متوسطه شهر لیکک قلیان مصرف می کردند و پسران نسبت به دختران در صد بیشتری در معرض دود قلیان قرار داشتند و نوع قلیان مصرفی دانش آموزان بیشتر میوه ای بود، یک دانشجویان از مصرف قلیان بیشتر برای تفریح بود و محل مصرف قلیان بیشتر در قهوه خانه ها بوده است. میزان مصرف قلیان در بین دانش آموزان شهر لیکک هفت سال 1393 تا 1394 افزایش معنی داری داشته است. در نتیجه اکثر بیشتر دانش آموزان این کمبود امکانات تفریحی و سرگرمی در شهر لیکک باعث شده که دانش آموزان مقطع متوسطه بیشتر به سمت قلیان کشیده شوند.

لینک کمکی