فایل word استرس و اضطراب زباني: چالش عمده زبان آموزان ايراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استرس و اضطراب زباني: چالش عمده زبان آموزان ايراني :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

مدرس به زبان های خارجی عمدتاً بر این باورند که زبان آموزگاران با حس اضطراب، بیم و هراس و دلهره و نگرانی وارد کلاس های زبان می شوند. این حس های منفی و ناخوشایند و برزن مخرب تأثیرات عمیق اساسی در برقراری ارتباط در زبان جدید خواهد داشت. بهره گیری از رویکردهای نوین در آموزش زبان انگلیسی که عمدتاً بر مهارت های ارتباطی (مهارت گفتاری و ارتباطی) تأکید دارد توف به فراگیری این مهارت اساسی زبان را با کاستن مشکلاتی روحی و روانی زبان آموزی آن نظیر اضطراب و استرس فراوان تلقی کند. عدم رفع و یا کاهش این اضطراب، و بیم و هراس فراوان به هنگام برقراری ارتباطات درون و بیرون از کلاس کند و به زبان انگلیسی صورت می گیرد مانع موفقیت زبان آموزی و نهایتاً ایجاد نوعی حس دلسردی و دل زدگی از زبان آموزی می گردد. یکی از اهداف عالی و اساس یک مدرس زبان خارجی توجه به این واکنش های عاطفی و هیجانی و غالباً توأم با اضطراب فراوان زبان آموزی می باشد. که اگر این توجه و شناسایی و ریشه یابی شناختی این عوامل عمدتاً مخرب از سوی مدرسین صورت نگیرد طور مسلم است که زبان آموزی هرگز در دستیابی به اهداف متصور زبان آموزی موفق نخواهد بود. به راستی زبان آموزی آنچه را در فرایند یادگیری مهارت ارتباطی گفت و شنود دچار اضطراب، هراس و ترس می گردد؟ در واقع چه منابع و عواملی موجب می گردد که مهارت گفت و شنود در برخی از شرایط، استرس آفرین تر و پر اضطراب تر از دیگر مهارت های زبانی صورت می گیرد ؟ هدف از این مقاله پژوهشی شناسایی و بررسی دلایلی است که موجب اضطراب، نگرانی و استرس زبانی هم در محیط کلاس و هم خارج از کلاس می گردد. آیا این علل می تواند ریشه در خودپنداره افراد، خانواده، خود زبان انگلیسی و یا شرایط و عوامل محیطی و فرهنگی داشته باشد که فرد با آن ها دست به گریبان است؟ در این مقاله خواهیم دید که حس درونی زبان نوآموزان، شناخت زبان آن روز آن از خود، مشکلات یادگیری زبان خارجی، تفاوت های فردی میان زبان نوآموزان و فرهنگ زبان مقصد، تفاوت در نوع اجتماعات و مخاطبان و ترس از دست دادن اعتماد به نفس از عوامل مؤثر بروز این احساسات هستند که به دراین میان به نقش مدرسین زبان و شناسایی در پیش بینی استرس و اضطراب زبانی و در نهایت ارائه راهکارهایی علمی و عملی جهت حذف و یا کم اثر کردن آن ها خواهیم پرداخت.

لینک کمکی