فایل word استرس و سلامت روان دانش آموزان فرزند طلاق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استرس و سلامت روان دانش آموزان فرزند طلاق :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

خانواده نقش تعیین کننده در شکل گیری شخصیت و سلامت روانی اعضای خانواده دارد. تزلزل پایه های خانواده باعث به وجودآمدن پیامدهای مخرب می شود. یکی از مؤلفه های متزلزل کننده پایه های خانواده طلاق می باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی استرس و سلامت روان فرزندان خانواده های طلاق و غیر طلاق می باشد. برای انجام تحقیق تعداد 80 نفر از 40 نفر از فرزندان طلاق و 40 نفر از دانش آموزان عادی از دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان ایرانشهر که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسش نامه شیوه های مقابله با استرس و سلامت عمومی GHQ داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب هم بستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها نشان داد که فرزندان طلاق نسبت به فرزندان عادی از سلامت روانی پایین تری برخوردارند. همچنین نتایج حاکی از آن بود که شیوه مقابله شناختی با سلامت روان بالا و شیوه های هیجانی با اختلال در سلامت روان رابطه دارند . نتیجه مطالعه حاضر نیست نشان می دهد که تفاوت معناداری بین میزان سلامت روانی فرزندان خانواده های طلاق به فرزندان خانواده های عادی وجود دارد.

لینک کمکی