فایل word بررسي رابطه ميان اضزراب مرگ و بهزيستي دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه ميان اضزراب مرگ و بهزيستي دانشجويان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي روانشناسي و مديريت آسيب هاي اجتماعي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه میان اضطراب مرگ و بهزیستی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد کرج می باشد. برای انجام این کار از میان دانشجویان به روش نمونه گیری تصادفی تعداد 30 نفر از دانشجویان انتخاب شده و پرسش نامه ها و اضطراب مکتب بهزیستی روان شناختی توصیفات ریف را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از نرم افزار spss 19 تجزیه و تحلیل شد. نتایج با استفاده از ضریب هم بستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت نشان داد که میان این دو متغیر در سطح 0/05 رابطه معناداری برقرار است. به نظر می رسد برگزاری کارگاه های آموزشی برای دانشجویان و بخصوص غروری که در معرض خطر هستند بسیار حائز اهمیت است.

لینک کمکی