فایل word بررسي رابطه ميان سبک هاي تربيتي والدين و گرايش نوجوانان به رفتارهاي پرخطر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه ميان سبک هاي تربيتي والدين و گرايش نوجوانان به رفتارهاي پرخطر :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر فایل word بررسي رابطه ميان سبک هاي تربيتي والدين و گرايش نوجوانان به رفتارهاي پرخطر در میان دانش آموزان مقطع متوسطه می باشد. از این رو از میان تمامی دانش آموزان استان البرز که در سال تحصیلی 94 - 93 در مقطع متوسطه به تحصیل اشتغال داشته اند تعداد 382 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی و پرسش نامه صف که فرزند پروری بامریند توف داده شد و در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد و به نتایج یافته ها نشان داد که میان سنگ های تربیتی والدین و رفتارهای پرخطر رابطه معناداری وجود دارد. همچنین سبک تربیتی مستبدانه پیش بینی کننده گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر می باشد. بر این اساس، آموزش و پرورش که در تماس مستقیم و مستمر با دانش آموزان قرار دارد بایستی با برگزاری کلاس های مهارت زندگی و همچنین کارگاه های مرتبط در این حوزه گام بلندی در ارتقای سطح بهداشت روحی و روانی دانش آموزان و خانواده های آنان بردارد.

لینک کمکی