فایل word بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي بر کيفيت زندگي در افراد داراي فشار خون و ديابتو مقايسه با افراد سالم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي بر کيفيت زندگي در افراد داراي فشار خون و ديابتو مقايسه با افراد سالم :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

شخصیت عامل مهمی در ارتباط بین بیماری و سلامتی است. بنابراین دور از انتظار نیست که بیماری های جسمی از ویژگی های شخصیتی متأثر می باشند. این بیماری های جسمی موجب کاهش کیفیت زندگی در افراد بیمار می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و کیفیت زندگی در افراد دارای مبتلا به فشار خون در دیابت و مقایسه با افراد سالم اجرا شد. نمونه این پژوهش متشکل از 20 نفر افراد مبتلا به دیابت، 20 نفر افراد مبتلا به فشار خون و 20 نفر افراد سالم ساکن شهر زاهدان می باشد. طرح تحقیق از نوع هم بستگی است. به منظور جمع آوری داده ها از آزمون کیفیت زندگی whoqol-bret و آزمون ویژگی های شخصیتی نئو- neoffi استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل از ضریب هم بستگی پیرسون استفاده گردید. بین ابعاد ویژگی های شخصیتی بیماران مبتلا به دیابت و فشار خون با کیفیت زندگی آنان رابطه معناداری وجود ندارد و تنها مؤلفه توافق ترسیدی با کیفیت زندگی در افراد سالم در صد 95% معنادار می باشد اما با سایر مؤلفه ها ارتباط من و دار نمی باشد. بر اساس نتایج به دست آمده بین ویژگی های شخصیتی با کیفیت زندگی در هر سه گروه مورد مطالعه ارتباط معنادار وجود ندارد. پس می توان با ارائه برنامه های صحیح از جمله کنترل وزن و بهداشت روانی در افراد بیمار از سطح مشکلات و بیماری های آنان کاست.

لینک کمکی