فایل word بررسي رابطه ي اعتياد به اينترنت با اختلالات عاطفي - رفتاري دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه ي اعتياد به اينترنت با اختلالات عاطفي - رفتاري دانشجويان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در دنیای مدرن امروز که ابزارها و شیوه های نوین زندگی بسیار پررنگ تر از گذشته است، اگرچه بخش های مهمی از فعالیت های ما تسهیل و روزآمد شده ، اما این ابزارها آسیب هایی را نیز به دنبال دارد. اینترنت به عنوان یک پدیده جهانی، نمودی روشن از این واقعیت است. بر همین مبنا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با اختلالات عاطفی - رفتاری دانشجویان در سال تحصیلی 94 - 1393 در دانشگاه پیام نور شهر کنگاور و در جامعه 1200 نفری دانشجویان صورت گرفت . تعداد 340 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب و بدو پرسش نامه اعتیاد به اینترنت یانگ و همچنین سیاهه اختلالات رفتاری ( CBCL) آخنباخ ، مورد سنجش قرار گرفتن گفته داده ها با استفاده از نرم افزار spss وضع آزمون آماری ضریب هم بستگی رتبه ای پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که میزان بالای استفاده از اینترنت در دانشجویان سبب بروز اختلالات عاطفی و رفتاری در آن ها می شود که در ابعاد مهارت های اجتماعی و عاطفی قابل ذکر می باشد. بر همین مبنا پیشنهاد می شود تا در منابع آموزشی و واحدهای درسی، در رابطه با عوارض و عواقب ناشی از اعتیاد به ابزارهای نوین ارتباطی و زیرمجموعه های آن مطالبی گنجانده شود.

لینک کمکی