فایل word بررسي رابطه ي خلاقيت با سبک هاي زندگي در دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان زاهدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه ي خلاقيت با سبک هاي زندگي در دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان زاهدان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

سبک زندگی توسط الگوهای رفتاری فرد مشخص می شود و رابطه عمیقی با خلاقیت دارد. دانشجویان از جمله افرادی هستند که همواره محیط های اجتماعی خلا ایران تجربه می کند به گونه ای که فضای دانشگاهی مهم ترین خصوصیت تفکر بشری یعنی قدرت خلاقیت و نوآوری را در افراد شکوفا می سازد. در عصر کنونی که گسترش روزافزون علوم و فنون و حاکمیت سرمایه و تکنولوژی برتر بر سبک های زندگی به گونه ای متداول و معمول حاکم است، بیش از هر چیز لزوم نوآوری و خلاقیت فردی را در همپای شدن با سبک های زندگی صحیح را می طلبد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خلاقیت با سبک های زندگی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان زاهدان انجام گرفت. روش این پژوهش توصیفی از نوع هم بستگی بود و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد زاهدان به تعداد 4084 نفر بود که از بین آنان نمونه ای با حجم 300 نفر ( 150 دختر و 150پسر) به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه خلاقیت عابدی و سبک های زندگی ارتقا دهنده سلامت والکر استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مثبت آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده در سطح توصیفی از میانگین، انحراف معیار، جداول و در سطح استنباطی برای بررسی رابطه بین متغیرها از ضریب هم بستگی پیرسون استفاده شد. نتایج استنباطی داده ها نشان دهنده آن بود که خلاقیت و سطح های زندگی دانشجویان (دختر و پسر) رابطه مثبت و معناداری دارد.

لینک کمکی