فایل word بررسي رفتارهاي ضد بهره وري و ارتباط آن با 5 عامل برزگ شخصيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رفتارهاي ضد بهره وري و ارتباط آن با 5 عامل برزگ شخصيت :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي روانشناسي و مديريت آسيب هاي اجتماعي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

امروز رفتارهای ضد به بهره وری شیوع زیادی در سازمان ها پیدا کرده اند. بررسی این رفتارها در محیط کار برای سازمان ها هم ترجیحات نظری و هم کاربردی دارد. شناخت عوامل مرتبط با این رفتارها می تواند در شناخت بهتر کمک کننده باشد. پیمایش های انجام شده حاکی از آنند که رفتارهای ضد به بهره وری یک موضع مشترک و هزینه ساز برای بسیاری از سازمان ها می باشند. احتمالاً یکی از عوامل مرتبط با این رفتارها شخصیت می باشد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه رفتارهای ضد به بهره وری و پنج عامل بزرگ شخصیت می باشد. روش، جامعه و نمونه: روش پژوهش توصیفی و هم بستگی بوده است. جامعه شامل کلیه کارکنان اداری کارخانه ذوب آهن اصفهان بودند که از بین آنان 150 نفر به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش از فرم 60 سؤالی پرسش نامه پنج عاملی شخصیت NEO و مقیاس 48 سؤالی رفتارهای ضد به بهره وری هاشمی استفاده شد. مهم ترین رفتارهای ضد به بهره وری به ترتیب عبارتند از: 1-سوءاستفاده از موقعیت دیگران 2-عدم رعایت نظم و انضباط 3-اخلال در ارائه خدمات 4-اتلاف وقت 5-سرپیچی و نافرمانی 6-رفتارهای فریب کارانه7-خراب کاری و کارشکنی 8-پرخاشگری .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد از بین پنج عامل شخصیت وجدان گرایید با همه مؤلفه های رفتار ضد به بهره وری هم بستگی منفی معنی داری دارد. همچنین بین ویژگی های تجربه گرایی و دو مؤلفه اخلال در ارائه خدمات و رفتارهای فریب کارانه رابطه منفی معنی داری به دست آمد. بنا بر نتایج پژوهش حاضر افزایش وجدان گرایی و تجربه گرایی و کاهش روان رنجور این در بین کارکنان می تواند به کاهش رفتارهای ضد بهره وری کمک نماید.

لینک کمکی